ZWROTY
Konsument (zgodnie z definicją wskazaną w Regulaminie Sklepu) w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z Towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny (odstąpienie od umowy). W tym celu należy poinformować Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy - wysyłając e-mail na adres Sprzedawcy (sklep@kolorowoistylowo.pl). Można skorzystać z gotowego wzoru dostępnego na stronie Sklepu. Wystarczy skopiować jego treść, uzupełnić brakujące dane i odesłać na ww. adres e-mail. W odpowiedzi Konsument otrzyma na swój adres e-mail potwierdzenie przyjęcia oświadczenia oraz szczegóły dotyczące realizacji zwrotu.
Zwracany Towar powinien zostać odesłany na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie (lub na inny adres/w inny sposób uzgodniony wcześniej ze Sprzedawcą).
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Koszty przesyłki zwracanego lub wymienianego Towaru pokrywa Konsument. Zwrotowi nie podlega Towar wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub w celu zaspokojenia jego indywidualnych potrzeb.


WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY:  POBIERZ WZÓR

NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ (REKLAMACJE)
Sprzedawca w okresie dwóch lat od dostarczenia Towaru Konsumentowi ponosi odpowiedzialność z tytułu braku zgodności Towaru z Umową.
W przypadku niezgodności Towaru z Umową, Konsumentowi przysługuje wobec Sprzedawcy roszczenie o doprowadzenie do zgodności z Umową poprzez naprawę lub wymianę Towaru na nowy. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, lub odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
Reklamację w związku z niezgodnością Towaru z Umową można złożyć w dowolnej formie, na dane kontaktowe Sprzedawcy, wraz z opisem wady i dowodem zakupu (np. paragon). Sprzedawca udostępnia na stronach Sklepu przykładowy wzór reklamacyjny, z którego Klient może skorzystać. Można przesłać formularz na adres poczty elektronicznej Sklepu: sklep@kolorowoistylowo.pl.
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko, adres, numer zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, numer konta bankowego i dane kontaktowe.


Konsument otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania przez Sprzedawcę informacji o reklamacji. Konsument zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie składania zamówienia.
Sprzedawca zwraca kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny. W przypadku odstąpienia od Umowy, jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może on wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


WZÓR PISMA REKLAMACYJNEGO: POBIERZ WZÓR


REKLAMACJI NIE PODLEGAJĄ:
1. Naturalne ścieranie się.
2. Naturalne zużycie się sznurków.
3. Uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Uszkodzenia mechaniczne - zerwania sznurków, zawieszek, pęknięcia koralików, zarysowania, złamania, zerwania łańcuszków.
5. Uszkodzenia powstałe na skutek złej konserwacji i pielęgnacji.


W razie pytań lub wątpliwości skontaktuj się ze mną. Dane kontaktowe znajdziesz tu: KONTAKT